OMGEVINGSVERGUNNING

Vanaf 01-01-2024 is de omgevingswet van kracht en is er een hoop veranderd.  De bedoeling van deze wet is dat het aanvragen van een omgevingswet eenvoudiger zou  moeten worden en je alles  kan regelen op 1 locatie; Het omgevingsloket.

Het Omgevingsloket vervangt  het vroegere Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), Meldpunt Bodemkwaliteit en Ruimtelijkeplannen.nl 


VERGUNNINGSVRIJ

Bij de beoordeling of er voor een bouwactiviteit een omgevingsvergunning of melding nodig is wordt in de omgevingswet onderscheid gemaakt in een technische en een ruimtelijke bouwactiviteit die onafhankelijk van elkaar wel of niet vergunningplichtig zijn. Ook is het mogelijk dat er een meldingsplicht of informatieplicht is.

 

 

Check hier eerst of, en voor welke bouwactiviteit u wel of niet een omgevingsvergunning nodig voor heeft.

 

Let op:

Ook als uw project bouwtechnisch vergunningsvrij gebouwd kan worden, moet u voldoen aan de minimale technische bouweisen zoals deze zijn gesteld zijn in het BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING (Bbl) ook moet u altijd houden aan de regels van HET BURGERLIJK WETBOEK .


OMGEVINGSPLAN

Via het omgevingsloket kan worden gecontroleerd of uw bouwplan past binnen de regels van het gemeentelijke omgevingsplan.  


WELSTAND

Uw plan moet  voldoen aan de redelijke eisen van welstand tenzij u in een welstandsvrij gebied gaat bouwen.

Ligt uw project in de gemeente Amsterdam?

Check dan HIER welke welstandseisen van toepassing zijn . 


WET KWALITEITSBORGING

sinds 01-01-2024 is ook de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb ingetreden.

voor de nieuwbouw van bouwwerken in gevolgklasse 1  (o.a, eensgezinswoningen en kleine bedrijfsruimten) moet bij het aanvragen van vergunning voor een bouwtechnische activiteit een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. 

Deze controleert of het plan voldoet aan de minimale technische bouweisen en controleert ook of de uitvoering en het eindresultaat hieraan voldoet . Een bouwwerk dat valt onder de wet kwaliteitsborging  mag pas in gebruik worden genomen als er een goedgekeurd kwaliteitsrapport is ingediend bij de gemeente. Verbouw ( veranderen en uitbreiden) vallen nog niet onder deze wet. De verwachting is dat dit in voor verbouw pas in 2028 wordt ingevoerd.

DOORLOOPTIJD

Een besluit over een (reguliere) omgevingsvergunningaanvraag dient binnen 8 weken gemaakt te worden. Deze termijn kan nog met 6 weken verlengd worden. Als er aanvullende gegevens ingediend moeten worden schort de termijn ook op. Na het verlenen van een omgevingsvergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaren in te dienen. Als er geen bezwaren zijn kunt u beginnen. zijn die er wel dan volgt er nog een bezwarenprocedure waarbij belangen worden afgewogen.

Als een gemeente niet binnen de gestelde termijn een beslissing heeft genomen, heeft de aanvrager recht op een financiële vergoeding. De vergunning van rechtswege bestaat niet meer sinds de invoering van de omgevingswet.


LEGES

Voor een vergunningsaanvraag moet u  leges betalen aan de gemeente.

Check hier hoeveel leges u moet betalen voor uw aanvraag in 2024 in Amsterdam. 


Hulp nodig?   Stuur een bericht!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.